TOUR SINGAPORE: KHU VƯỜN BÊN VỊNH – ĐẢO SENTOSA – KHU VUI CHƠI UNIVERSAL STUDIOS

TOUR SINGAPORE: KHU VƯỜN BÊN VỊNH – ĐẢO SENTOSA – KHU VUI CHƠI UNIVERSAL STUDIOS (thời gian : 4 ngày) […]

22/09/2016